contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Sagàs
 Data i hora oficials: 21:51 | 27/10/2020
GESTIÓ DE RESIDUS

Aprovació inicial de l'Ordenança de Gestió de Residus
El Ple de l'Ajuntament de Sagàs, en sessió ordinària del dia 31 de març de
2016, va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança de Gestió de Residus, pel
que es fa publica la part resolutiva:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança de Gestió de Residus del municipi
de Sagàs, tot i fent avinent que si durant el termini d'informació publica no es
presenta cap escrit d'al'legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, s'entendrà
definitivament aprovada la modificació de referència.
SEGON.- Sotmetre a informació publica durant el termini de 30 dies a comptar
des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat , al diari Regió 7, al taulell d'anuncis, així com al
web de l'Ajuntament de Sagàs, per tal que aquelles persones interessades
puguin presentar les al • legacions que estimin convenients.
Sagàs a vint-i-vuit de juliol de 2016.
Silvia Triola Costa.
Alcaldessa
Actualització d'aquest contingut: 00:54:23 11-08-2016residus.jpg
residus.jpg
Ajuntament de Sagàs
Carretera de Vic s/n | 08617 Sagàs
Tel. Tel 93 825 11 50 - Fax 93 825 11 50 |  contactar
Amb col·laboració de: