Decret d'alcaldia 56/2022

Dimarts, 20 de juny de 2023

Resolució d'alcaldia aprovant definitiva de la llista d'admesos i exclosos dels processos selectius les places vacants de personal de l’Ajuntament de Sagàs.

Dels processos selectius per la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral de l’Ajuntament de Sagàs corresponent a l’oferta pública d’estabilització de 2022


Finalitzat el termini de presentació de reclamacions d’al·legacions o esmenes dels processos selectius per la cobertura definitiva de les places vacants de l’Ajuntament de Sagàs , corresponents a l’oferta pública d’estabilització 2022 consistents en :
Mitjançant concurs :
1 plaça de personal laboral, categoria Administrativa , grup C, subgrup C1.
1 plaça de personal laboral, categoria Auxiliar Administrativa , grup C, subgrup C2.
Per tot això, en ús de les atribucions que li confereix l’article 55 del Decret 214/1990 que estableix la competència a l’Alcalde-President a efectuar les convocatòries derivades de l’oferta pùblica d’ocupació, de conformitat amb les Bases aprovades per la Corporació, tant per l’accés a la funció pública com la provisió de llocs de treball subjectes a la legislació laboral
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent llista d'aspirants admesos i exclosos:
CONCURS :
1 plaça de personal laboral, categoria ADMINISTRATIVA , grup C, subgrup C1.
ADMESOS :
***6536** : Exempt de realitzar prova de català
***4245** : Exempt de realitzar prova de català
***4102** : Exempt de realitzar prova de català
***4337** : Exempt de realitzar prova de català
***4523** : Exempt de realitzar prova de català
***6819** : Exempt de realitzar prova de català

***7966** : Exempt de realitzar prova de català
***7610** Exempt de realitzar prova de català
EXCLOSOS
***7206**: No aportar instància per sol·licitar prendre part en el procés selectiu
1 plaça de personal personal laboral, categoria AUXILIAR ADMINISTRATIVA , grup C, subgrup C2.
ADMESOS :
***4337** : Exempt de realitzar prova de català
***4523** : Exempt de realitzar prova de català
***4907** : Exempt de realitzar prova de català
***7966** : Exempt de realitzar prova de català
EXCLOSOS
***7206**: no aportar instància per sol·licitar prendre part en el procés selectiu .
SEGON. Publicar la relació definitiva d'admesos i exclosos, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sagàs , així com en la web: www.sagas.cat.
TERCER. D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta resolució , substitueix la notificació individual a les persones interessades
QUART : El fet de figurar en la relació d’admesos no prejutga que es reconegui als interessats la possessió dels requisits exigits en el procediment que es convoca. Si en qualsevol moment posterior a la present resolució , inclòs durant la celebració de les proves, el Tribunal adverteix inexactitud o falsedat en la sol·licitud o documentació presentada que constitueixi caisa d’exclusió de qualsevol aspirant, es considerarà per part del Tribunal causa insubsanable i el Tribunal proposarà a l’Alcalde-Presient que resolgui l’exclusió, prèvia audiència de l’interessat.

CINQUÈ - Designar els membres que formaran part del Tribunal que realitzarà la fase concurs de la plaça d’auxiliar Administratiu. Grup C2 I d’administratiu grup c1 , personal laboral
Membre
Identitat
President/a titular
Marta Bover Casas, secretària interventora del SAT de CCB.
President/a suplent
Sussana Camacho Guillemes , Ajuntament de la Pobla de Lillet
Vocal titular
Lorena Padilla Milan , Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Vocal suplent
Neus Padros Ruiz, Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Vocal titular
Eva Pujol Canal , Ajuntament de Montmajor.
Vocal suplent
Anna Vilanova Montraveta , Ajuntament de Montmajor.
Secretari/a
d'entre els vocals es nomenarà el/la secretari/ària del tribunal
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
SISÈ.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal designats perquè en prenguin coneixement.
SETÈ - Fixar el dia 4 de juliol de 2023 a les 9:30 hores per a la realització per part del Tribunal qualificador del concurs de la Plaça D’auxiliar Administrativa i d’administrativa , personal laboral , a l’Ajuntament de Sagàs .
VUITÉ - D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.
NOVÉ -Que contra aquesta resolució d’alcaldia, per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde-President en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Montmajor, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, significant-se que en el cas d’interposar recurs de reposició, no es podrà interposar el contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del mateix, no es poden simultaniejar ambdós recursos. Tot això, sense perjudici dels interessats que puguin exercitar qualsevol altre recurs que estimin oportú.
DESÈ - Donar compte de la present resolució en el proper Ple que es celebri.

Darrera actualització: 3.07.2023 | 12:38