Estabilització de personal a l'Ajuntament de Sagàs

Dimarts, 14 de febrer de 2023

ANUNCI sobre publicació al BOPB de l'aprovació de les bases i la convocatòria dels processos selectius
d'estabilització de personal temporal de l'Ajuntament de Sagàs.

Per acord de Ple de data 27 de desembre del 2022, es va aprovar les bases i convocatòria dels processos
selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral de l'Ajuntament de Sagàs,
corresponents a l'oferta pública d'estabilització 2022
Es publiquen les bases íntegres en el Butlletí Oficial de Barcelona núm. 202210195403, de data 30 de
desembre de 2022 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la present
publicació.

Darrera actualització: 14.02.2023 | 15:04