Llista provisionals informador/es turístics/ques

Dimecres, 14 de juny de 2023

Decret de la convocatòria del procés selectiu per cobrir el lloc de treball de dos informadors/es turístics/ques

Vista la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per cobrir el lloc de treball de dos informadors/es turístics/ques en el marc del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2023-2023 de la Diputació de Barcelona, on s’inclou el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació”.
Vistes les sol·licituds presentades.
DECRETO
PRIMER: Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos.
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES DE L’AJUNTAMENT DE SAGÀS
D’acord amb les bases es procedeix a revisar la documentació aportada i es fa pública la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es i si en 5 dies naturals no es presenten reclamacions ni esmenes, es considerarà elevada a definitiva:

Darrera actualització: 3.07.2023 | 12:34