Anunci d'aprovació de les ordenances de la riera de Merlès

Dijous, 17 de novembre de 2016 a les 00:00

Anunci d'aprovació de les ordenances de la riera de Merlès.

ANUNCI

En el Ple d’aquest Ajuntament de data 27 d'octubre de 2016, es varen aprovar inicialment les Ordenances de l'ús públic de la riera de Merlès.

Aquest acord resta sotmès a exposició publica per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a la pàgina web www.sagas.cat per la formulacio d'al·legacions i/o reclamacions.

En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, l'ordenança aprovada quedarà aprovada definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva entrada en vigor.

Sagàs a vuit de novembre de 2016.

Sílvia Triola Costa.

Alcaldessa

Darrera actualització: 05.10.2020 | 14:34