Gestió de residus

Dijous, 11 d’agost de 2016

Aprovació inicial de l'Ordenança de Gestió de Residus

El Ple de l'Ajuntament de Sagàs, en sessió ordinària del dia 31 de març de 2016, va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança de Gestió de Residus, pel que es fa pública la part resolutiva:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança de Gestió de Residus del municipi de Sagàs, tot i fent avinent que si durant el termini d'informació publica no es presenta cap escrit d'al'legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.

SEGON.- Sotmetre a informació publica durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió 7, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Sagàs, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Sagàs a vint-i-vuit de juliol de 2016.

Silvia Triola Costa, Alcaldessa

Darrera actualització: 17.08.2020 | 18:04