POUM (5)

Dimecres, 29 d'abril de 2015 a les 00:00

APROVACIÓ INICIAL

DOCUMENT 5. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

0. ANTECEDENTS

1. INTRODUCCIÓ

2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLANEJAMENT

    2.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR I DEL SEU ENTORN

    2.2. RISCOS AMBIENTALS

    2.3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES

    2.4. RESULTATS DE LES CONSULTES EFECTUADES, ASPECTES ADDICIONALS A CONSIDERAR

    2.5. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL APLICABLES EN EL PLANEJAMENT VIGENT

    2.6. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS

3. ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

    3.1. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES

    3.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE CADA ALTERNATIVA

    3.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA

4. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL POUM

    4.1. DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA DEL CONTINGUT DEL POUM

    4.2. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DE LES DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS NATURALS I D’INFRAESTRUCTURES

    4.3. MESURES PREVISTES PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

5. DETERMINACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT

    5.1. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS I MESURES ADOPTADES

    5.2. MOBILITAT GENERADA PEL POUM

6. AVALUACIÓ GLOBAL DEL POUM I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS

    6.1. VERIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DETALLADES DE LA CONGRUÈNCIA DEL POUM AMB ELS REQUERIMENTS AMBIENTALS ESMENTATS

    6.2. BALANÇ AMBIENTAL DEL POUM I CONCLUSIONS

7. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES

    7.1. PROPOSTA D’INDICADORS DE SEGUIMENT

    7.2. ORGANISMES RESPONSABLES

8. SÍNTESI 

Darrera actualització: 18.08.2020 | 13:26